Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku dysfunkcyjnych zachowań uczniów.

Procedury postępowania nauczycieli w przypadku dysfunkcyjnych zachowań uczniów.


Wśród różnorodnych przejawów patologicznych zachowań uczniów do najbardziej niepokojących i zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów możemy zaliczyć :
        1. Picie alkoholu lub zażywanie innego środka odurzającego przez uczniów.
        2. Bójki.
        3. Niszczenie mienia.
        4. Wymuszenie, zastraszanie.
        5. Wulgaryzmy.
        6. Kradzież.
        7. Wagary.
        8. Identyfikowanie się z grupami subkulturowymi.
        9. Palenie papierosów.
        10. Osoby obce w szkole, których zachowanie i wygląd wzbudza niepokój.

Wobec tych zjawisk żadna z osób dorosłych nie powinna pozostać obojętna, zwłaszcza, że zachowania ryzykowane dzieci i młodzieży często ze sobą współwystępują. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną późniejszego wchodzenia w grupy przestępcze.
Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła jest miejscem, gdzie w różnym stopniu i w różnych postaciach ujawniają się niemal wszystkie problemy nurtujące młodzież. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznania niedostosowania społecznego i podejmowania działań profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, dyrektora, pedagoga oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w znacznym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważna jest umiejętna interwencja z zachowaniem wszelkich praw zarówno dziecka jak i rodziców.
Zasady organizacji działań profilaktyczno – wychowawczych są zgodne z przepisami prawa :
    1. Rozporządzenie MENiS z 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Dz. U. nr 26 poz.226.
    2. Rozporządzenie MENiS z 07.01.2003 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dz. U. nr 11 poz.114.
    3. Rozporządzenie MENiS z 31.01.2002 r. w sprawie ramowych statutów Dz.U. nr 10 poz. 96.
    4. Rozporządzenie MENiS z 26.02.2002 r. w sprawie podstawy programowej Dz. U. nr 51 poz. 458.
    5. Ustawa o Systemie Oświaty Dz. U. z 1996 nr 67 poz. 329 z późn. zm.
    6. Konwencja o Prawach Dziecka.
    7. Konstytucja RP        
        · Art. 48 i 53 – o wychowaniu dziecka decydują rodzice
        · Art. 47 – każdy ma prawo decydować o swoim życiu
        · Art. 42 ust. 3 – każdy jest niewinny – dopóki wina nie jest udowodniona
        · Art. 40 – kary cielesne są zabronione
        · Art. 72 ust. 1 – ochrona dziecka przed przemocą
    8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982 / tekst ujednolicony Dz. U. nr 11 poz. 109 z 2002 r./
    9. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26.10.1982 r. / Dz.U. nr 35 poz. 230 z późn.zm/
    10. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997 r. / Dz.U. nr 24 poz. 198 z 2003/
    11. Statut Szkoły.

Ad. 1.

Picie alkoholu lub zażywanie innego środka odurzającego.

   

A) NA TERENIE SZKOŁY

         · Osoba, która zauważyła, że uczeń może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, powiadamia wychowawcę klasy.
        · Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, zabezpiecza alkohol lub inny środek, jeśli uczeń go posiada.
        · Uczeń ze względów bezpieczeństwa zawsze zostaje pod opieką osoby dorosłej.
        · Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego oraz wzywa do szkoły rodziców ( prawnych opiekunów ) w celu odebrania dziecka ze szkoły.
        · Dyrektor w razie potrzeby wzywa pogotowie.
        · Przeprowadzona zostaje rozmowa dyrektora, wychowawcy, pedagoga z uczniem i jego rodzicami. Ucznia zobowiązuje się do zaprzestania negatywnego zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad uczniem. Rodzice otrzymują informację o możliwości pomocy ze strony pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej placówki specjalistycznej.
        · Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie zgłaszają się po odebranie dziecka, dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę Policji.
        · Wychowawca klasy, pedagog szkolny lub inny zaproszony specjalista prowadzą w klasie zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień.
        · Uczeń włączony zostaje do przygotowania części materiałów na zaplanowane zajęcia dotyczące uzależnień.
        · Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi efektów, wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Policji lub Sądu Rodzinnego.
        · Osoby interweniujące sporządzają notatkę z przebiegu zdarzenia.
        · Wychowawca wpisuje uczniowi punkty ujemne z zachowania.    
        · W przypadku gdy nauczyciel znajdzie na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyk, powinien ją zabezpieczyć i powiadomić dyrektora szkoły, który informuje o tym Policję.
        · W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, ma prawo w obecności innej osoby ( pedagoga, dyrektora, wychowawcy) zażądać aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość kieszeni, plecaka. Nauczyciel nie może samodzielnie przeszukiwać ucznia.
        · Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji, wówczas dyrektor wzywa Policję.
        · Jeżeli uczeń dobrowolnie odda substancję, dyrektor po zabezpieczeniu jej wzywa policję w celu oddania jej do ekspertyzy.
        · Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia i zobowiązuje ich do przyjazdu do szkoły. Rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu przed przyjazdem Policji.

B) POZA TERENEM SZKOŁY

         · Osoba, która zauważyła, że uczeń jest pod wpływem środka odurzającego lub alkoholu, powiadamia o tym fakcie rodziców ( prawnych opiekunów).
        · Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami wówczas osoba interweniująca wzywa pogotowie.
        · Informuje ona o tym fakcie dyrektora szkoły, wychowawcę.
        · Wychowawca wpisuje uczniowi odpowiednią ilość punktów ujemnych z zachowania.
        · Osoba interweniująca sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.

Ad.2 Bójki

         · Nauczyciel będący świadkiem zdarzenia rozdziela bijących się uczniów.
        · W razie potrzeby wzywa pielęgniarkę szkolną lub samodzielnie udziela pierwszej pomocy.
        · Osoba interweniująca powiadamia wychowawcę klasy, który ustala przyczynę i sprawce bójki.
        · Wychowawca odejmuje uczniowi punkty z zachowania.
        · W razie poważnych uszkodzeń ciała, wychowawca powiadamia Rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.
        · W sytuacji powtarzających się bójek, wychowawca informuje dyrektora, pedagoga oraz rodziców ucznia.
        · Przeprowadzona zostaje rozmowa wychowawcy, dyrektora i pedagoga z uczniem i jego rodzicami. Ucznia zobowiązuje się do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Rodzicom zostaje zaproponowana również konsultacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
        · Osoba interweniująca sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.
        · W przypadku poważnych uszkodzeń ciała i powtarzających się zachowań agresywnych, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi efektów, wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Policję lub Sąd Rodzinny.
        · Wychowawca klasy oraz pedagog lub zaproszony specjalista przeprowadzają na lekcjach wychowawczych zajęcia dotyczące konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz zagrożeń i skutków bójek.
        · Uczeń włączony zostaje do przygotowania części materiałów na zaplanowane zajęcia.

Ad. 3 Niszczenie mienia.

         · Nauczyciel będący świadkiem niszczenia mienia szkolnego ustala sprawcę.
        · Nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora i wychowawcę klasy.
        · Wychowawca powiadamia rodziców ucznia i zobowiązuje ich do naprawy szkody.
        · Wychowawca wpisuje uczniowi ujemne punkty z zachowania.
        · Osoba interweniująca sporządza notatkę ze zdarzenia.

Ad.4 Wymuszanie, zastraszanie.

         · Każda osoba, która była świadkiem, bądź ofiarą wymuszenia pieniędzy lub rzeczy, a także była zastraszana powinna bezzwłocznie powiadomić o tym dyrektora szkoły.
        · Po wskazaniu osób podejrzanych dyrektor informuje wychowawcę klasy i pedagoga, którzy przeprowadzają z uczniem rozmowę.
        · Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wpisuje punkty ujemne z zachowania.
        · Osoba interweniująca sporządza notatkę ze zdarzenia.
        · W przypadku powtarzania się wymuszeń pieniężnych lub stosowania pogróżek i zastraszania, dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować Policję lub Sąd Rodzinny.

Ad.5 Wulgaryzmy.

         · Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest reagować i zgłaszać wychowawcy klasy wulgarne słownictwo uczniów.
        · Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i wpisuje mu punkty ujemne z zachowania.
        · Wychowawca podczas spotkania z rodzicami zwraca uwagę na pojawiające się wulgaryzmy wśród uczniów.
        · Każdy nauczyciel podczas prowadzonych zajęć zwraca uczniom uwagę na kulturę słowa.

Ad. 6 Kradzież.

     · Każda osoba, która była ofiarą kradzieży zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
    · Wychowawca ustala okoliczności, świadków i sprawcę kradzieży.
    · Wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora oraz rodziców sprawcy kradzieży. Przeprowadzona zostaje rozmowa ze sprawcą w celu poznania motywów czynu, naprawienia szkody.
    · Wychowawca odejmuje uczniowi punkty z zachowania i sporządza notatkę ze zdarzenia.
    · W przypadku powtarzających się kradzieży, dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem zgłasza ten fakt na Policję lub do Sądu Rodzinnego.

Ad.7 Wagary.

     · Sytuacje, które mogą wskazywać, że nieobecności ucznia spowodowane są wagarami :
        - brak usprawiedliwienia pojedynczych nieobecności w terminie ( do końca miesiąca ),
        - opuszczanie pojedynczych godzin w ciągu dnia,
        - opuszczanie pierwszych lub ostatnich godzin bez zgłaszania tego nauczycielowi, po okazaniu zwolnienia od rodziców .
    · Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odnotowywania nieobecności uczniów na lekcjach. · Wychowawca :
        - sprawdza na bieżąco obecność uczniów na zajęciach,
        - rozmawia z uczniem na temat przyczyny jego nieobecności w szkole,
        - konsultuje na bieżąco z rodzicami przyczyny nieobecności dziecka w szkole,
        - w przypadku stwierdzenia ucieczki z lekcji, natychmiast informuje rodziców odnotowując rozmowę w dzienniku lekcyjny,
        - wpisuje uczniowi punkty ujemne z zachowania,
        - powtarzające się wagary zgłasza do dyrektora szkoły.
    · W przypadku zaniedbywania obowiązku regularnego posyłania dziecka do szkoły przez rodziców, wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły oraz pedagoga.
    · Dyrektor wysyła do rodziców list zawierający upomnienie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany i wzywa do posłania dziecka do szkoły w wyznaczonym terminie. Jednocześnie pismo zawiera informację, że niespełnienie obowiązku szkolnego zagrożone jest skierowaniem sprawy do UGiM i Sądu Rodzinnego. Pismo wysłane jest jako przesyłka polecona.
    · Jeżeli rodzice nie zastosują się do wezwania i dziecko w wyznaczonym terminie nie podejmie nauki , dyrektor szkoły ma obowiązek skierowania pisma do UGiM o niespełnieniu obowiązku szkolnego przez ucznia.
    · Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem kierują sprawę do Sądu Rodzinnego.

Ad. 8 Identyfikowanie się z grupami subkulturowymi.

     · Nauczyciel, który zauważy, że uczeń na terenie szkoły lub poza nią identyfikuje się z grupami, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy.
    · Wychowawca klasy informuje pedagoga, dyrektora i rodziców ucznia.
    · Przeprowadzona zostaje rozmowa z uczniem i rodzicami dotycząca zachowania ucznia oraz zagrożeń wynikających z identyfikowaniem się z grupami subkulturowymi. Ucznia zobowiązuje się do zaniechania negatywnego zachowania, a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
    · Rodziców informuje się o możliwości skorzystania z konsultacji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
    · Nauczyciele interweniujący sporządzają notatkę ze zdarzenia.
    · Wychowawca oraz pedagog lub inny zaproszony specjalista przeprowadzają na lekcjach wychowawczych zajęcia dotyczące ideologii i zagrożeń wynikających z identyfikowania się z grupami subkulturowymi.
    · Jeżeli powtarzają się sytuacje zagrażające uczniowi lub innym osobom związane z przynależnością do grup subkulturowych i gdy szkoła wykorzysta wszystkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych, wówczas dyrektor szkoły zgłasza ten fakt na Policję.

Ad.9 Palenie papierosów.

     · Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy lub podejrzewa, że pali papierosy powiadamia o tym wychowawcę klasy.
    · Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i informuje jego rodziców.
    · Wychowawca wpisuje uczniowi punkty ujemne z zachowania.
    · Osoby interweniujące sporządzają notatkę ze zdarzenia.
    · Wychowawca, pedagog szkolny lub zaproszony specjalista przeprowadzają w klasie zajęcia wychowawcze dotyczące szkodliwości palenia papierosów.
    · Uczeń włączony zostaje do przygotowania części materiałów na zaplanowane zajęcia.

Ad.10 Osoby obce w szkole, których zachowanie i wygląd wzbudza niepokój.

     · Każdy nauczyciel, gdy zauważy na terenie szkoły osobę, której zachowanie lub wygląd wzbudza niepokój powinien zapytać ją o cel wizyty w szkole.
    · Nauczyciel, jeżeli uzna za stosowne prosi tę osobę o opuszczenie terenu szkoły.
    · Jeżeli osoba nie zastosuje się do polecenia, wówczas nauczyciel informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
    · Dyrektor przeprowadza rozmowę z tą osobą, a jeżeli nie odnosi ona skutku, informuje o tym fakcie Policję.