Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 3

Regulamin rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 w Nisku

§ 1

Termin rekrutacji do gimnazjum:

1.

Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem.

Termin ustalony przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny

2.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz kwestionariusza ucznia kl. 1

W ciągu trzech dni od zakończenia zajęć edukacyjnych

3.

Praca komisji rekrutacyjnych.

W ciągu 2 dni od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów od uczniów

4.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjum

Do 5 lipca każdego roku

5.

Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.

Do 31 sierpnia każdego roku

 

§ 2

1.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum – z urzędu, na podstawie: 
  a)   świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
  b)   zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej (oryginał), złożonych w sekretariacie szkoły w terminie podanym w § 1 pkt.2.

2.   Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum (w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami) złożony w terminie określonym w § 1 pkt. 1 oraz po dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 2 pkt. 1.
W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się do wyczerpania wolnych miejsc na podstawie poniższych kryteriów:
  a)   ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  b)   uzyskanie wysokiego wyniku ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  c)   uzyskanie najwyższych ocen z przedmiotów ogólnokształcących,
  d)   uzyskanie najwyższych ocen z zachowania,
  e)   wysokie osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych.

§ 3

Dyrektor gimnazjum decyduje:
  a)   o przyjęciu uczniów do wszystkich klas gimnazjum,
  b)   o przyjęciu do pierwszej klasy, w przypadku gdy uczeń powraca z zagranicy.

§ 4


  1.   Zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
  2.   Kryteriami tworzenia zespołów klas pierwszych są:
   a)   wyrównanie szans edukacyjnych,
   b)   wyrównany poziom edukacyjny wszystkich zespołów klasowych,
   c)   obowiązkowy i dodatkowy język obcy,
   d)   wyrównana liczba dziewcząt i chłopców,
   e)   wnioski rodziców dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów.
Do 5 lipca każdego roku rodzice (opiekunowie) mają prawo składać wnioski dotyczące nierozdzielania zaprzyjaźnionych ze sobą uczniów (grupa do 3 osób). W sprawie jednego dziecka może być tylko jeden wniosek.

 § 5

Ogłoszenie wyników rekrutacji i podanie informacji o wolnych miejscach w gimnazjum nastąpi do dnia 5 lipca każdego roku.

Ostateczne zakończenie rekrutacji i ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi do 31 sierpnia każdego roku.