Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Sytuacja kryzysowa jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania społeczności, jednostki. Zdarzenia te występują nagle i nieoczekiwanie.

Skuteczność działania w kryzysie zależna jest od klarownego podziału obowiązków między pracownikami szkoły. W związku z tym szkoła powołuje Szkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 W skład Szkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wchodzą:
1. dyrektor, wicedyrektor szkoły:
    · zatwierdza procedury,
    · określa zadania poszczególnych osób w sytuacji kryzysowe
    · monitoruje przygotowanie szkoły do sytuacji kryzysowej

2. koordynator do spraw bezpieczeństwa:
    · współpracuje z dyrektorem w sytuacji kryzysu
    · koordynuje działania interwencyjne wraz z dyrektorem

3. wychowawca/nauczyciel zaangażowany bezpośrednio w sytuacje kryzysową
    · powiadamia uczniów w klasie i podejmuje tematu w dyskusji
    · niezwłoczne identyfikuje uczniów potrzebujących porady, pomocy i zawiadamia o tym psychologa, pedagoga lub specjalistę wspierającego szkołę;
    · eskortuje uczniów szczególnie pobudzonych, roztrzęsionych do miejsca udzielania pomocy;
    · monitoruje stan uczniów w okresie późniejszym;
    · towarzyszy uczniom rannym, chorym;
    · angażuje zespół klasowy w konstruktywne lub pożądane formy aktywności (w zależności od rodzaju zdarzenia);
    · zmniejsza dolegliwość skutków, w okresie po zdarzeniu;

4. pedagog / psycholog:
    · koordynuje działania związane z pomocą psychologiczną, w tym zgłasza zapotrzebowanie wsparcia w tym zakresie;
    · pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcami;
    · kontaktuje się z sąsiednimi szkołami w sprawie ew. wsparcia w opiece nad uczniami;
    · prowadzi ewidencję uczniów, którym należy udzielać pomocy;
    · informuje rodziców / opiekunów prawnych o konieczności udzielania pomocy i zachęca do kontynuowania stosownych form pomocy poza szkołą;
    · pomaga rodzicom w zrozumieniu podstawowych, typowych reakcji ich dzieci na zdarzenie kryzysowe;
    · pomaga pozostałemu personelowi szkoły w radzeniu sobie z własnymi reakcjami na zdarzenie kryzysowe;

5. pielęgniarka (jeśli jest dostępna):
    · udziela pierwszej pomocy przed medycznej;
    · zgłasza potrzeby pomocy medycznej (wg oceny zagrożenia życia, zdrowia);
    · aranżuje osoby towarzyszące uczniom odwożonym do szpitali:
    · udziela uczniom informacji o ew. konsekwencjach dla zdrowia, jakie niesie ze sobą incydent;
    · przekazuje lekarzom kluczowe informacje o sytuacji, poszkodowanych;

6. sekretariat szkoły:
    · kieruje wszelkie telefony, zapytania do osoby/instytucji wyznaczonej do kontaktów z mediami;
    · zawiadamia członków Szkolnego Zespołu Kryzysowego o miejscach, terminach spotkań;
    · kieruje służbami interweniującymi do miejsca incydentu, udziela informacji o topografii budynku, specyficznych cechach sytuacji.

ZADANIA ZESPOŁÓW KRYZYSOWYCH

     · Opracowanie i upowszechnianie na terenie szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
    · Określenie zadań dla poszczególnych członków zespołu podejmujących interwencję w placówce i środowisku.
    · Stworzenie szczegółowej bazy danych o instytucjach wspierających szkołę/placówkę w sytuacji kryzysowej (nazwa, adres, telefon instytucji).
    · Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
    · Opracowanie i koordynacja realizacji planu naprawczego podjętego w związku z zaistniałą sytuacją.
    · Dokumentowanie prowadzonych działań.

Ogólna procedura interwencyjna na wypadek zdarzeń kryzysowych w szkole.
Celem procedury jest uporządkowanie działań i sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane.

1. OSZACUJ ZDARZENIE
    a. ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia;
    b. pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło);

2. WEZWIJ POMOC

    a. zadzwoń na policję (997, 112), straż pożarną (998, 112),  pogotowie ratunkowe (999, 112),
    b. rozpocznij realizację szkolnych procedur postępowania w sytuacji kryzysowej(w zależności od rodzaju zdarzenia);
    c. wezwij Szkolny Zespół Kryzysowy;
    d. w uzasadnionych sytuacjach - wezwij placówkę wsparcia

3. CHROŃ, ZAWIADAMIAJ
    a. zawiadom przez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel szkoły;
    b. chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo;
    c. podejmij działania zapobiegające dezinformacji, chaosowi;

4. ZABEZPIECZ BUDYNEK, TEREN I KIERUJ (w zależności od rodzaju zdarzenia)
    a. upewnij się, że wszyscy pozostali uczniowie (personel) są bezpieczni;
    b. bądź w kontakcie z personelem szkoły, aby monitorować sytuację;
    c. łagodnie kieruj uczestnikami zdarzeń;

5. CZEKAJ NA SŁUŻBY INTERWENIUJĄCE
    a. zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu jeśli to możliwe;
    b. idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją i czekaj na wezwaną służbę;
    c. zbierz kluczowe informacje niezbędne do dalszych działań;

6. USTABILIZUJ ELEMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYTUACJE. KIERUJĄC SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM
    a. zapewnij udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej rannym (zapewniając bezpieczeństwo uczestnikom);
    b. sprawdź obecność uczniów i personelu;
    c. zawiadom rodziców/opiekunów prawnych;
    d. zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady

7. WSPÓŁPRACUJ Z POLICJĄ LUB ODPOWIEDNIMI SŁUŻBAMI W ROZWIĄZANIU PROBLEMU
    a. pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące;
    b. dostarczaj informacji, w tym specyficznych, dotyczących zdarzenia, szkoły;
    c. kieruj współpracą personelu ze służbami;

8. ZAWIADOM, GDY SYTUACJA ZOSTANIE USTABILIZOWANA
    a. powiadom rodziców/opiekunów prawnych:
    b. współpracuj z służbami w działaniach po zdarzeniu;
    c. powiadom, uspokój personel;

9. ZAINICJUJ DZIAŁANIA NAPRAWCZE
    a. powiadom organ nadzoru;
    b. zrób odprawę personelu;
    c. poproś o pomoc instytucje wsparcia specjalistycznego
    d. zaplanuj wznowienia rutynowych działań szkoły.