Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

STATUT - rozdział I

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W NISKU

 

Rozdział I  Nazwa szkoły

§ 1


1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 3 w Nisku.
2. W skład Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku wchodzą :
    1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku
    2) Gimnazjum Nr 3 w Nisku,
3. Siedzibą Zespołu Szkół Nr 3 w Nisku jest budynek zlokalizowany w Nisku, ul. Piaskowa 15
4. Organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może nadać imię Zespołowi Szkół Nr 3 w Nisku.
5. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu składają się z nazwy zespołu i nazwy danej szkoły w brzmieniu :
    1) Zespół Szkół nr 3 w Nisku Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku
    2) Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 3 w Nisku
6. Na pieczęciach i stemplach używa się nazw szkół w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się używanie skrótów nazw.
7. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole rozumie się przez to Zespół Szkół nr 3, o szkole podstawowej - Publiczną Szkołę Podstawową nr 3, o gimnazjum – rozumie się Gimnazjum nr 3 w Nisku.