Zespół Szkół nr 3 w Nisku

 

 Dokumentacja szkolna oraz galerie fotografii.

Wewnątrzszkolny System Oceniania
§ 1

Załącznik do Uchwały Nr 1/2010/2011 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 3  z dnia 23.11.2010 r.

Regulamin Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Nr 3 w Nisku

Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami ).

Regulamin określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum.

§ 1.


I. Informacje ogólne dotyczące wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów.

1. Ocenianiu podlegają :

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia,  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

6. Nauczyciele na początku roku szkolnego ustalają wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w zakresie nauczanego przedmiotu zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

  • Wychowawcy klas gimnazjalnych na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

7. Nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o wymaganiach edukacyjnych w formie :

• informacji ustnej na zebraniu Rodziców ( na początku roku szkolnego ),
• ustnej informacji na zajęciach edukacyjnych z danego przedmiotu,

8. Nauczyciele odnotowują fakt zapoznania uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi w dzienniku lekcyjnym.

9. W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się , potwierdzone opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania nauczyciel dostosowuje wymagania na podstawie orzeczenia poradni.

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,  plastyki, muzyki i zajęć artystycznych nauczyciele biorą pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

13. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej,  zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu,  głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

14. Dyrektor zwalnia ucznia z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego na podstawie Orzeczenia PPP stwierdzającego potrzebę kształcenia specjalnego albo nauczania indywidualnego.

15. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

16. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, zgodnie z Regulaminem realizacji projektu edukacyjnego.

18. W przypadku zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" lub "zwolniona".