Nowe wzory legitymacji szkolnych2015-06-18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23)

 

§ 2. 1. Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.


2. Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 mogą być wydawane do roku szkolnego2015/2016 włącznie, z zastrzeżeniem ust. 3.


3. W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się
małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.